بعضی وقتا آدما الماسی تو دست دارن

بعد چشمشون به گردویی می افته

دولا میشن تا گردو رو بردارن،

الماس می افته تو شیب زمین قل می خوره

و تو عمق چاهی فرو میره

میدونی چی می مونه ؟

یه آدمو یه دهن باز با گردوی پوک و یه دنیا حسرت