رمضان ماه مهمانی خدا بر همه مبارک

سعی کنیم تو این ماه خودمون رو به خدا نزدیکتر کنیم

قدر این ماه عزیز رو بدونیم شاید آخرین فرصت همین امسال باشد به سال دیگه واگذار نکنیم