امام علی وسط نماز تیر از پاش درآوردن ،نفهمید.
بعد مامانم وسط نمازش بلند میگه الله اکبر
یعنی مانی اون در یخچالُ انقدر باز و بستش نکن هیچی توش نیست پدرسگ