چرا اينقده بي حاليد ؟؟؟ الان ميگم چيکار کنيد
 آغا يه دستمال سفيد وردار برو پايين..
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 همه با هم…
 آمنه چشمه تو جام شرابه منه….
 آمنه اخمه تو رنجو عذابه منه…
 جونم زِ دستت آتيش گرفته مهرِ تو از دل بيرون نرفته…

 آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ مآآآآآشآآآآآآآآآآآآآآآلاآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
 هاآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ بيا وسط نترس هآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ