پرنده ای که بال و پرش ریخته باشد مظلومیت خاصی دارد!

 باز گذاشتن در قفسش توهینی است به او!

 در قفس را ببند تا زندان دلیل زمینگیر شدنش باشد…

 نه پر و بال ریخته اش!!