غضنفر ميره دبی …

 تو رستوران ميگه : الكباب
 كباب براش ميارن
 ميگه الپياز، پيازبراش میارن
 ميگه البرنج، برنج براش میارن.
 با غرور ميگه : چقدرخوبه عربی بلدم.
 گارسن ميگه : گه نخور بابا ، اگه من ایرانی نبودم الگوز هم بهت نمیدادن