خب…………………چیست؟>
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 این کلمه ای است که زنان برای پایان دادن به مکالمه هایی استفاده میکنند
 که در آن حق با آنهاست و شما باید خفه بشوید.