یه روز یه دختر با حجاب می ره دانشگاه
 یکی از دوستای بی حجابش می خواد مسخرش کنه
 می گه تازه گی ها دیوانه ها خودشون رو جلد می کنند …
 همه می خندند دخترباحجاب در جوابش می گه
 تا حالا دیدی رو پیکان 48 چادر بکشن؟! .