خدا جون میشه تو امشب منو تو بغل بگیری؟
 بگی آروم توی گوشم دیگه وقتشه بمیری

 خدا جون میگن تو خوبی,مثل مادرا میمونی
 اگه راست میگن ببینم عشق من کجاست میدونی؟

 خدا جون میشه یه کاری بکنی به خاطر من؟
 من می خوام که زود بمیرم آخه سخته زنده موندن

 من که تقصیری نداشتم پس چرا گذاشته رفته؟
 خدا جون تو تنها هستی میدونی تنهایی سخته

 زنده بودن یا مردن من واسه اون فرقی نداره

 اون میخواد که من نباشم-باشه-اشکالی نداره

 خدا جون میخوام بمیرم تا بشم همیشه راحت
 ولی عمر اون زیاد شه حتی واسه یه ساعت

 خدا جون میشه تو امشب منو تو بغل بگیری؟
 بگی آروم تو گوشم دیگ ه وقتشه بمیری؟