پسر زنگ زد به دوست دخترش گفت: دیگه تموم شد..!!!
 دختر: به همین زودی عوضی؟
 میدونستم اینقدر پستی، واسه همین با 3 تا از دوستات بودم …!!!
 پسر: ولـــــــــــــی… من امتحانامو گفتم.. 😐
 دختر : ببخشید ، گوه خوردم !
 پسر : ببند ..