شنیدین این پسرای دم بخت میگن: من قصد ازدواج ندارم؟
 یکی نیست بهشون بگه آخه عزیز من!
 ازدواج که قصد نمی خواد!! پول می خواد که تو نداری!