به سلامتی اون دختری که گفت:
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 “ درسته ماشین نداره اما دوستم که داره “