به استقلالیه میگن از یک تا ده بشمار.
 .
 میگه.
 .
 .
 .
 یک. دو.. سه… چهار…. پنج….. …… خدا خیرت نده پرسپولیس…… هفت……. هشت…….. نه……… ده……….. .