تقلب چیست !؟
 1 – یک روش غیر اصولی و ناجوانمردانه برای نتیجه گرفتن در امتحان !
 2 – تنها روش اصولی و مبتنی بر عقل برای نتیجه گرفتن در امتحان !