به مامانم میگم میخوام برم بیمارستان ملاقات خاله.. میگه:تیریپِ فامیل دوستی ور ندار ، پرستار خوشگله امروز شیفتش نیست!