شب جمعه ای سلامتی هر شخصی که تنهاست
 سلامتی خود با مرامش که گیر ما بی مراما افتاده
 سلامتی گل لبخندشون که پژمرده است
 سلامتی من که به جای صدای عشقم فقط صدای کیبوردم میاد