دختره نوشته : مـطـمـئـنـم اولـیـنو آخـریـن پـسـری کـه بـخـواهـم جـلـویـش زانـو بـزنـم پـسـرم خـواهـد بـود . . . آن هـم بـرای بـسـتـن بـنـد کـفـشـهـایـش . . . ! یکی اومده زیر استاتوسش کامنت داده شوما اول ببین میتونی شوهر پیداکنی بعد تصمیمای مهم زندگیتو بگی