دانشجویان عزیز: زیاد به خودتان فشار نیاورید حتی امام (ره)هم به شما امیدی نداشت همیشه میگفت:
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 امید من به دبستانی هاست فقط جهت اطلاع گفتم