نامم را پاک کردی ، یادم را چه می کنی؟!
 یادم را پاک کنی ، عشقم را چه می کنی؟!…
 اصلا همه را پاک کن …
 هر آنچه از من داری…
 از من که چیزی کم نمی شود…
 فقط بگو با وجدانت چه می کنی؟!

 شاید…؟!
 نکند آن را هم پاک کرده ای ؟!!!
 نـــــــــــــــــــــــــه!! شدنی نیست…

 نمی توانی آنچه رانداشتی پاک کنی!