امسال مجبور نیستم….
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 یه عروسک لوس بگیرم برای یه خرس گنده که ختم روزگاره ……….!