به غضنفر ميگن سه تا اسم بگو توش الله داشته باشه .. ميگه
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 شکرالله ، حمدلله ، سيندرلاه