یه بنده خدایی گفت مثه اینکه خیلی با خودت حال می کنی…

 گفتم اگه ناراحتی با تو حال کنم !!!

 نابود شد یارو