فقط یه پسر ایرانی می تونه وقتی از سر جلسه امتحان میاد بیرون با نیشی باز و خیلی خوشحال بگه:

 ریییییییییییدم! یعنی سرخوش تا این حد :))