داشتن مغز دلیل بر انسان بودن نیست
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 پسته و بادام هم مغز دارن
 برای انسان بودن باید شعور داشت !!!