مجــــازی هستیم…
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 امــــا…دلمــــــان مجازی نــــیست میشکند…
 حواست به تایــــپ کردنت باشــــد!!