“يه روز در دانشکده پزشکي استاد يکي از دخترها را پاي تخته ميخواد و ميپرسه :
 

اون كدوم قسمت از بدن انسان که وقتي تحريک بشه15 برابر ميشه … ؟؟؟

 دختر سرشو پايين انداخت و سرخ شد …

 استاد از باقي پرسيد کي ميدونه … ؟؟؟

 يکي از دانشجو ها گفت

مردمک چشم آغـــــــــــــــــا … !!!

 استاد گفت آفرين و رو کرد به دختر و گفت :

 به تو 3 تا صفر ميدم! دختر گفت چرا 3 تا آغـــــــــــــــــا … ؟؟؟

 استاد گفت :

1- درستو بلد نبودي …

 2- افکارت خرابه …

 3-انتظارت خيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زياده …”

البته نظر شما خواننده عزیز هم محترمه :)))