این عید به نور فاطمه زیبست

روزی تمام سال ما با زهراست 

با بردن نام فاطمه فهمیدم

سالی که نکوست از بهارش پیداست

در پناه مهدی فاطمه سالی پربرکت داشته باشید