▪ وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می کنند می آموزند بی اعتماد به خود باشند.
▪ وقتی با خشونت زندگی می کنند می آموزند که جنگجو باشند.
▪ وقتی با ترس زندگی می کنند می آموزند که بُزدل باشند.
▪ وقتی با ترحم زندگی می کنند می آموزند که به خود احساس ترحم داشته باشند.
▪ وقتی با تمسخُر زندگی می کنند می آموزند که خجالتی باشند.
▪ وقتی با حسادت زندگی می کنند می آموزند که در خود احساس گناه داشته باشند.
● اما …
▪ اگر با شکیبایی زندگی کنند بردباری را می آموزند.
▪ اگر با تشویق زندگی کنند اعتماد و اطمینان را می آموزند.
▪ اگر با پاداش زندگی کنند با استعداد بودن و پذیرندگی را می آموزند.
▪ اگر با تصدیق شدن زندگی کنند عشق را می آموزند.
▪ اگر با توافق زتدگی کنند دوست داشتن خود را می آموزند.
▪ اگر با تایید زندگی کنند با هدف زندگی کردن را می آموزند.
▪ اگر با صداقت زندگی کنند حقیقت را می آموزند.
▪ اگر با انصاف زندگی کنند دفاع از حقوق را می آموزند.
▪ اگر با اطمینان زندگی کنند اعتماد به خود و اعتماد به دیگران را می آموزند.
▪ اگر با دوستی و محبت زندگی کنند زندگی در دنیای امن را می آموزند.