تربیت یعنی فراهم کردن شرایط لازم برای شکوفایی و رشد استعدادهای درونی کودکان و این استعدادها را به سمت و سوی هدف مشخصی سوق دادن و یکی از این اهداف به وجود آوردن اخلاق خوب است .
تربیت در کودکان امری مهم و زمینه ای است برای ساختن کودک در آینده به قول یکی از متخصصان کودک مانند نهالی است نرم شکننده که میتوان آن را به هر طرفی خم کرد اما وقتی این نهال به یک درخت تبدیل شد دیگر نمی توان آن را به هر طرف خم و راست کرد.
ژان پیازه روان شناس بزرگ بازی در محیط سالم را باعث تربیت بهتر کودک دانسته خواهران مک میلان با استفاده از اسباب بازی های مختلف سعی داشتند طرز استفاده درست و بعضی اصول اخلاقی مثل نظم انضباط چگونگی تقسیم اسباب بازیها بین خود کودکان را امری برای تربیت کودکان قرار دهند.
همانطور که میدانیم باغچه بان پدر کودکستان ایران نیز با استفاده از بازی وقصه گویی در تربیت کودکان گذشته ما نقش بسزایی داشته است.
تربیت کودکان به عوامل مختلفی بستگی دارد:
۱) خصوصیات ذهنی کودکان (کند ذهنی وتیز هوشی کودکان هر کدام تربیت خاصی می پذیرد)
۲) خانواده (کم سوادی والدین، فقدان یکی از آنها، بالا بودن سن والدین، عدم آشنایی والدین با مسائل تربیتی مثلا سختگیر بودن یا محبت بیجا، در گیری داخل خانواده همگی در تربیت کودکان ایجاد مشکل می کند)
۳) عوامل اجتماعی و محیطی : همبازی های کودکان و یا محیط اجتماعی محل زندگی در تربیت کودک تاثیر به سزایی دارد.
۴) امکانات رفاهی و یادگیری کودک تاثیر زیادی در نحوه ارتباط او با محیط خارج و روند اجتماعی بودن او دارد
۶) جنسیت در تربیت دختران و پسران مهم است زیرا در تربیت هریک تفاوت زیادی وجود دارد.