تمام والدین خواهان موفقیت و خوشبختی فرزندان خود در حال و آینده می باشند که می توان با انجام یک سری از روش ها و تکنیک ها به فرزند کمک کرد تا بتواند بر مشکلات زندگی پیروز شود در این مقاله به تعدادی از این روش ها اشاره می شود:
۱) تأکید بر توانایی ها و استعدادهای فرزند: در صورتی که اولیا پیشرفت های فرزند خود را بخصوص در نزد دیگران مطرح کنند اعتماد به نفس او هر روز بیشتر شده و در این زمینه باید استعدادهای خاص او را نیز به وی شناساند.
۲) تجربه کردن را به فرزند خود بیاموزیم: والدین فرزند را آزاد بگذارند تا در بعضی کارها که برایش امکان پذیر است خودش تجربه به دست آورد و اشتباهات خود را جبران کند. در غیر این صورت هیچ وقت تجربه نمی آموزد. مثلا در اول سال تحصیلی در درسی نمره ضعیف می آورد ولی با محبت و بررسی راه حل مشکل راه پیشرفت او را در آینده هموار کنند تا خودش بفهمد چگونه می تواند نمره بدش را به نمره خوب تبدیل کند.
۳) در حل مشکلات همراه با راهنمایی والدین خودش تصمیم گیرنده نهایی باشد: اگر فرزند با مشکل یا مسئله ای روبه رو شد والدین سریعا آن را برطرف نکنند بلکه او را راهنمایی کنند تا خودش راه حل آن مشکل را پیدا کند تا در تصمیم های مهم زندگی بتواند از ذهن و تجربه خود استفاده کند به طور مثال دفتر یا کتابش را در مدرسه جا گذاشته به او بگوییم به نظرت چه راه هایی برای حل این مشکل وجود دارد؟
۴) تقویت حس مسئولیت پذیری در فرزند: همه انسان ها از کوچک و بزرگ می خواهند خودشان کارهای خود را انجام دهند و از این کار لذت خاصی می برند و برای انجام آن کار ارزش زیادی قائل هستند. پس با واگذاری مسئولیتی در حد توان فرزندمان او را در انجام مسئولیت های بزرگ زندگی یاری دهیم.
۵) فرصت گذاشتن برای ارتباط با فرزند: برخورد همراه با احترام و محبت توام با درک فرزند به ارتباط موثر ما با او کمک زیادی می کند. جواب دادن به سؤالات او احترام گذاشتن به او نزد اقوام و دوستان و حل کارهای او در حد توان به او کمک می کند تا در اطمینان و اعتماد به توانایی های خود ایمان بیشتری پیدا کند.
۶) پرهیز از رفتارهای عصبی و تند با فرزند: فرزند با جر و بحث کردن والدین متوجه نمی شود که چه کاری را باید انجام بدهد یا انجام ندهد باید روش صحیح یک کار را به او یاد داد تا دیگر از آن کار بد خودداری کند که این امر با تشویق و تأیید والدین درونی می شود.
۷) کم حوصلگی در تحمیل اجباری کار به فرزند: برخورد خوش همراه با محبت و لبخند باعث می شود حرف والدین توسط فرزند عمل شود ولی با اجبار و زور گفتن به او، در بلندمدت برای او موجب بدآموزی می شود و در آینده یاد می گیرد کارهای خود را به جای منطق به شکل زور به دیگران تفهیم کند.