▪ به کودک استفاده از تلفن را یاد بدهید:
کودکان عاشق فشردن دگمه های روی تلویزیون، اسباب بازی وماشین لباسشویی و…….. هستند.حالا به نظرتان می توانند نحوه کار کردن با دگمه های روی تلفن را یاد بگیرند؟ اکثر بچه هایی که به سن مدرسه می رسند،می توانند به توصیه های مربوط به استفاده از تلفن عمل کنند و نحوه صحبت کردن با بزرگترها را یاد بگیرند.بنابراین اگر کودکتان تشنه این کار است،وشما هم حساسیتی ندارید که او گاهی اوقات گوشی تلفن را بردارد وبا طرف مقابل چند کلمه ای صحبت کند، موارد زیر را انجام دهید:
▪ قوانین خانوادگی وضع کنید:
به کودکتان بگویید چه موقع اجازه دارد گوشی تلفن را بردارد وپاسخ دهد وبه چه کسی می تواند تلفن بزند وبا او صحبت کند.اگر از اول این قوانین را در خانه جا نیندازید، پس از مدتی باید بر سر پاسخگویی به تلفن مرتباً با هم بگو مگو کنید.
▪ با هم تمرین کنید:
سیم تلفن را از پریز آن دربیاورید وبعد از اصول اولیه نحوه برقراری تماس تلفنی یا پاسخگویی به آن را توضیح دهید.مثلاً به او یاد بدهید چگونه شماره بگیرد وموقع برقراری ارتباط چگونه صحبت کند.سپس از تلفن همراهتان با منزل تماس بگیرید و بگذارید او تمرین کند.
▪ به او آزادی عمل بدهید:
کنار کودکتان بایستید وبه او اجازه بدهید شماره دوستانش را بگیرد وقرار بازی بگذارد.وقتی او طرز صحبت با تلفن را یاد گرفت، می تواند به بعضی از تلفنها پاسخ بدهد وکار شما را آسان کند.ضمن اینکه شماره تلفن اورژانس، آتش نشانی وپلیس را به او یاد بدهید تا در مواقع لزوم با آنها تماس بگیرد