اصلاح رفتار کودک کم‌سن هنگامی که کار غلطی انجام می‌دهد، اهمیت دارد، اما این تنبیه باید به طور صحیح و ایمن انجام شود.
● در ادب کردن کودک به این نکات توجه کنید:
ـ هنگامی که کودک می‌خواهد کاری اشتباه یا بالقوه خطرناک انجام دهد، آرام و محکم به او جواب “نه” بدهید.
ـ یا شیء خطرناک یا کودک را از محل دور کنید.
ـ اگر کودکتان بدرفتاری یا کج‌خلقی می‌کند، او را مدتی “بیرون کنید”.
ـ محل این “بیرون کردن” می‌تواند یک پلکان، یک گوشه اتاق یا یک صندلی باشد، کودک را بیش از چند دقیقه در آنجا نگه ندارید. “بیرون‌کردن‌” های طولانی‌تر به خصوص در بچه‌های نوپا موثر نیستند.
ـ هیچگاه کودک را به طور جسمی تنبیه نکنید. هیچوقت به کودک در هیچ سنی سیلی یا ضربه نزنید. کودک میان رفتارهایش و تنبیه جسمی ارتباطی برقرار نمی‌کند.
ـ سرمشق خوبی برای کودک خود باشید تا او رفتارهای خوب را با تماشا کردن شما بیاموزد.