تحقیر کودک و بی مهری نسبت به او و سرکوب کردن شخصیت و عزت نفس او و خلاصه محرومیت هایی که به علت سوء تربیت در دوران کودکی دامنگیر اطفال می شود در ضمیر باطنشان باقی می ماند و در دوران نوجوانی و جوانی به صور مختلف آشکار می شوند .
ناگفته نماند که محبت بیش از اندازه نسبت به کودک نیز مانند بی مهری به کودک عوارض نامطلوبی دربردارد . به عبارت دیگر همان طور که تحقیر و توهین به کودک و بی احترامی به شخصیت او در نهاد طفل اثر می گذارد و نتایج تلخ ان در جوانی اشکار می شود زیاده روی در محبت و افراط در نوازش نیز روان طفل را زود رنج و نامتعادل می سازد و در جوانی مایه تیره روزی و بد بختی اش می شود .