کلمات ناپسند را می توان بدون عصبانیت از لغتنامه ذهن بچه ها حذف کرد.
اگر فرزند شما هم هنگام ناراحتی یا عصبانی شدن، از کلمات زشت در صحبت هایش استفاده می کند بهتر است به جای عصبانی شدن یا تلاش برای کشف این که این کلمات را از چه کسی یا از کجا آموخته، خیلی سریع به دنبال راه حل مناسب باشید. کودکان گاهی اوقات به علت گسترش خزانه لغات بدون توجه به معانی، کلماتی را به زبان می آورند که برای آنها جدید است و از به زبان آوردن این کلمات لذت می برند.
توصیه می شود در گام اول سعی کنید کلمه بهتری را برایش جایگزین کنید. بدون این که عصبانی شوید سعی کنید او را راهنمایی کنید. می توانید بگویید «نمی دانم معنی کلمه ای که می گویی یعنی چه.» و یا «این کلمه صحیح نیست شاید منظورت کلمه دیگری است.» دقت کنید نباید عصبانی شوید و یا عکس العمل تندی نشان دهید زیرا او با مشاهده عصبانیت شما احساس قدرت می کند و به رفتار خود ادامه خواهد داد. هرگز به او نگویید اگر در مهمانی این کلمه را به زبان نیاوری برایت اسباب بازی می خرم یا تو را به پارک می برم. شما نباید اجازه دهید که او تصور کند استفاده از کلمات زشت او را به هدفش می رساند. وقتی با صحبت، تغییری در رفتار او ایجاد نشد باید جدی تر با او برخورد کنید. البته جدی و ملایم. کودک باید متوجه شود که سخنانش مغایر اصول و مقررات منزل است. شما باید از او بخواهید صحبت هایش را اصلاح کند. به او بگویید کلمات زشت، مخالف اصول حاکم بر خانواده است. اگر او همچنان از کلمات نامناسب استفاده کرد برای او تنبیهی در نظر بگیرید. مثلاً به او بگویید: به علت به زبان آوردن این کلمه امروز برای بازی به پارک نمی رویم.