دقت در پیدا کردن راه حل ها بسیار مهم است زیرا حرف والدین باید ثابت شود.
اگر والدین حرفی بزنند و سپس در عمل کوتاه بیایند، کودک فکر می کند همیشه در رویارویی با محدودیت ها امکان تجدیدنظر والدین وجود دارد.
پدر و مادر باید چند راهکار معقول و امکان پذیر را پیش روی کودک قرار دهند تا او راحت تر این محدودیت ها را بپذیرد.
تأکید و تشویق رفتار مثبت
تشویق کودک با بغل کردن، هدیه دادن یا انجام فعالیت های خاص (مانند سفر، پارک رفتن یا ‎.‎.‎.) هنگامی که او کار مثبتی انجام داده، بسیار مؤثر است زیرا کودک متوجه می شود رفتار خوب برای او توجه و تشویق به همراه دارد، در حالی که از رفتار ناپسند هیچ چیز عاید او نخواهد شد.