خرید از سوپرمارکت ها یکی از فعالیت های روزمره خانواده هاست که می توان از آن، برای آموزش نکات متعددی به کودک سود برد. خرید مخصوصاً زمانی می تواند بسیار مؤثر باشد که طی آن به کودک نام افراد و اشیا را آموزش دهید و او را با مکان های جدید نیز آشنا کنید.
چه کارهایی باید انجام داد
زمانی را برای این کار انتخاب کنید که کودک گرسنه یا خسته نیست.
وسایلی را که انتخاب می کنید، در اختیار کودک قرار دهید تا آن ها را لمس کند و با جنس اشیا آشنا شود. همچنین تکرار رنگ اشیا برای او می تواند جالب باشد.
به کودک یاد دهید هنگام ورود به مغازه و خروج از آن، لفظ «سلام» و «خداحافظ» را به کار ببرد.