خواندن کتاب برای کودک در رشد هوشی او اهمیت بسزایی دارد. شبکه های عصبی کودک به تدریج در حال رشد پیدا کردن است بخصوص بخش مربوط به احساسات در کودک در حال شکل گیری و پرورش است بنابراین صحبت کردن با کودک،کتاب خواندن برای او و گوش دادن به موسیقی در پرورش ذهنی او اهمیت دارد.
اهمیت این مسئله تا حدی است که به رشد ذهنی کودک حتی در سن بلوغ هم کمک می کند و مغز با محرک های محیطی در این سنین می تواند به خوبی کار کند. بنابراین با توجه به این نکته ، محرک های محیطی را در اطراف کودکتان بیشتر تقویت کنید.