قطعاً هیچ کدام از والدین تمایلی به داشتن کودکی بدون اخلاق، آداب و دور از ارزش های خانوادگی ندارند اما برای آموزش بهتر ارزش ها به کودک چه باید کرد این چند راهکار ساده ممکن است مثمرثمر باشند.
کودکان حقیقتاً تمایل دارند از دوران کودکی شما بیشتر بدانند. پس می توان هنگام تعریف داستان ها و وقایع حقیقی گذشته، برخی نکات را به آنها منتقل کرد.
والدین باید شخصاً به آداب و ارزش های خانوادگی عمل کنند. این که انتظار رعایت نکاتی را از کودک داشته باشید که خود آنها را رعایت نمی کنید، صحیح نیست.
هرگز با برنامه های فشرده و باید و نبایدهای دائمی، دوران کودکی فرزندتان را از بین نبرید. هنر یک پدر یا مادر موفق انتقال ارزش ها در جریان یک دوران سالم و شاد به کودک است. از تلاش های فرزندتان برای رعایت آداب و ارزش ها با تشویق به موقع، قدردانی کنید و به او نشان دهید از این که روی چنین مسائلی متمرکز شده، خوشحالید. برای کودکانتان امکان صحبت در جمع خانواده، اقوام و دوستان را فراهم کنید، هرگز خطاهای او را در جمع گوشزد نکنید و به او ثابت کنید در هر سنی، دارای جایگاه خاص خود در خانواده است.