برای کمک به کودک تازه متولد شده تا یکسال جهت شناسایی دنیای اطرافش، شما می توانید:
▪ به او کمک کنید تا اجسام ایمن را لمس کرده و آنها را به شیوه خود بشناسد.
▪ در این میان اجسامی که رنگ های روشن داشته و یا صدای خاصی ایجاد می کنند برای کودک جالب تر خواهند بود.
▪ یک یا دو نمونه از چنین وسایلی را در محدوده بازی کودک بگذارید تا خودش به سمت آنها برود (قرار دادن بیش از دو وسیله او را گیج خواهد کرد) و با آنها بازی کند.
▪ در بازی او شرکت کنید و در صورت امکان نحوه استفاده درست از آن شیء را به شکل نمایشی به او نشان دهید.