● بسکتبال:
با فاصله حدود دو متر از کودکتان بنشینید و یک سطل پلاستیکی بزرگ (مشابه سطل رختشویی) را در دست بگیرید. به او نیز یک توپ نرم پنبه ای یا پلاستیکی بدهید و از او بخواهید توپ را داخل سبد بیندازد. دائماً کلماتی مانند داخل، خارج، جلو و عقب را تکرار کنید تا او به خوبی در بازی آن ها را درک کند.
● خانه ای در زیر میز
روی یکی از میزهای نسبتاً بزرگ داخل خانه را با یک پتوی سبک بپوشانید، بطوری که پتو تا روی زمین برسد. آنجا را خانه اسباب بازی نامگذاری کنید و از کودک بخواهید گاهی همه اسباب بازی هایش را به داخل خانه منتقل کند. فراموش نکنید در جریان این بازی ها دائماً با او درباره کاری که در حال انجام آن هستید صحبت کنید و از او بخواهید نظر خودش را برای بهتر انجام شدن کار بگوید. در ضمن انجام آن ها را به او بسپارید و خودتان تنها در کنارش بمانید.