اغلب کودکان از فریاد زدن والدین لذت می برند، زیرا با از دست رفتن کنترل رفتاری والدین کودکان احساس پیروزی می کنند، از این رو حفظ خونسردی امری ضروری است. کافی است والدین به کودک بگویند قبل از هر اقدامی باید زمان کوتاهی را فکر کند تا بتواند تصمیم درستی بگیرند. این کار باعث می شود تا والدین شرایط را تحت کنترل خود درآورند. اغلب کودکان از احساسات و هیجانات رفتاری والدین بهره مند می شوند، پس بهتر است والدین این اجازه را به آنها نداده و این فرصت را برای خود حفظ کنند.