راهکارهایی برای آموزش موفقیت در تحصیل در کودکان، قبل از ورود به مدرسه
پنج سال نخست زندگی کودک، زمان بسیار مهمی از لحاظ رشد جسمی، احساسی، اجتماعی و شناختی اوست. در واقع همین زمان است که کودک با نیازهای فراوانی، از جمله نیاز به دوست داشته شدن، تغذیه صحیح، امنیت اجتماعی و روانی وارد اجتماع می شود و در صورت هدایت شدن صحیح همین نیازهاست که قابلیت یادگیری وی افزایش یافته و برای موفقیت در تحصیل آماده می شود.محققان معتقدند کودکان زمانی در یادگیری موفق خواهند بود که مورد حمایت فعالانه خانواده واقع شوند.
در حقیقت خانواد ه هایی که کودک خود را در صحبت کردن، جست وجو و کشف دنیای اطراف و کسب تجربه همراهی می کنند، فرزندی باانگیزه روانه اجتماع کرده و او را به یادگیری هرچه بیشتر تشویق می کنند.
از این پس، راهکارهای برخورد صحیح و تربیت خلاقانه کودکان صفر تا پنج سال را در این ستون بررسی خواهیم کرد. با این امید که توانایی های منحصر به فرد کودکمان را کشف کرده و او را به سوی موفقیت هرچه بیشتر در مدرسه سوق دهیم.