▪ بچه ها…
ـ وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می کنند می آموزند بی اعتماد به خود باشند.
ـ وقتی با خشونت زندگی می کنند می آموزند که جنگجو باشند.
ـ وقتی با ترس زندگی می کنند می آموزند که بزدل باشند.
ـ وقتی با ترحم زندگی می کنند می آموزند که به خود احساس ترحم داشته باشند.
ـ وقتی با تمسخر زندگی می کنند می آموزند که خجالتی باشند.
ـ وقتی با حسادت زندگی می کنند می آموزند که در خود احساس گناه داشته باشند.
▪ اما…
ـ اگر با شکیبایی زندگی کنند بردباری را می آموزند.
ـ اگر با تشویق زندگی کنند اعتماد و اطمینان را می آموزند.
ـ اگر با پاداش زندگی کنند با استعداد بودن و پذیرندگی را می آموزند.
ـ اگر با تصدیق شدن زندگی کنند عشق را می آموزند.
ـ اگر با توافق زندگی کنند دوست داشتن خود را می آموزند.
ـ اگر با تایید زندگی کنند با هدف زندگی کردن را می آموزند.
ـ اگر با صداقت زندگی کنند حقیقت را می آموزند.
ـ اگر با انصاف زندگی کنند دفاع از حقوق را می آموزند.
ـ اگر با اطمینان زندگی کنند اعتماد به خود و اعتماد به دیگران را می آموزند.
ـ اگر با دوستی و محبت زندگی کنند زندگی در دنیای امن را می آموزند.
ـ کودک شما چطور زندگی می کند و چه می آموزد؟