در تلاش برای کمک به سازگاری کودک با مدرسه لازم است:
▪ از ایجاد تنش و معارضه های خانوادگی چند روز پیش از رفتن کودک به مدرسه جلوگیری کنیم.
▪ از خوردن غذاهای پرچرب و سرخ کردنی همچون سوسیس، برگرها، دسرهای حاضری، نوشابه های گازدار ، شب پیش از رفتن به مدرسه خودداری شود.
▪ یک ساعت زودتر از معمول کودک را آماده خوابیدن کنیم. (۸ تا ۹ ساعت خواب کافی است)‎.
▪ پیش از به خواب رفتن یکی از خاطرات خوش خود را از رفتن به مدرسه برایش بازگو کنید.
▪ در صورت وجود اضطراب و نگرانی از چای سداتیو یک ساعت پیش از خواب و همچنین در وعده صبحانه استفاده کنید.
▪ فرصت کافی برای خوردن صبحانه مهیا کنید. اگر کودک از دل درد و حالت تهوع شکایت دارد او را آرام کرده و با او صحبت کنید، اما اصرار به خوردن صبحانه نداشته باشید. لقمه ای برایش آماده کنید تا در مدرسه و در فرصتی مطلوب بخورد.