یکی از بهترین روش های مقابله با رفتار نادرست کودک، صحبت و گفت وگو با او در مورد کارهای او به شکلی صمیمی، اما قاطعانه است.
گاهی اوقات تنها چیزی که برای تغییر رفتار یک کودک نیاز است، بحث کردن با او در مورد ناصحیح بودن رفتارش و بیان دلایل به شکلی قابل فهم برای اوست.
نتایج رفتار بد کودکان را برای آنها توضیح دهید، کودکان گاهی اوقات نیاز دارند تا از زنجیره ای از وقایع که در نتیجه رفتار آنها ایجاد می شود مطلع شوند. پس بیش از حد سرسخت بودن صحیح نیست.
به یاد داشته باشید گاهی نیز تنها «صحبت کردن» راجع به یک مسئله کافی نیست؛ گاهی باید شما شنونده باشید و فرصت توضیح را نیز به کودکتان بدهید در ضمن باید بدانید درست است که او کودک است و شما یک بزرگسال، اما باید جانب عدل و انصاف را در همه حال نگاه داشت.
گاهی هم حق با کودک شماست پس فرصت دفاع از کارهایش را به او بدهید.