اگر چه هر یک از والدین روش های تربیتی متفاوتی برای خود دارند، نباید فراموش کرد که این مسئله باعث می شود کودک تا حد ممکن از پذیرفتن محدودیت ها سر باز زند. پس والدین باید حرفشان را یکی کرده و سعی کنند با همکاری هم قوانین سازگار و مناسبی را وضع کنند. برای رسیدن به این هدف حتی گاهی ممکن است مجبور باشند هر روز اهداف و روش ها و حتی پاداش ها را نیز تغییر دهند.
مشکل عمده خانواده ها این است که کودک فکر می کند اگر مادر او را از کار نهی می کند، او می تواند با درخواست کردن از پدر به هدفش برسد.