برای فهماندن و نشان دادن علاقه به کودکانتان و داشتن جایگاه مهم آنها برای شما جملات حساسی که میتوان به کار برد… سخنهای لازم و ضروری به کودکان،
▪ هر اتفاقی بیا فتد تو را دوست دارم.
▪ کودکانتان را بدون شرط دوست داشته باشید.
▪ هم موفقیت و هم نا موفقیتهای آنها را دوست داشته باشید.
▪ به تو احترام میگذارم،
▪ کودکان هم حق احترام دارند.با احترام گذاشتن به کودکانتان به آنها نیز احترام گذاشتن به دیگران را آموزش میدهید.
▪ در تصمیم گیری که کرده ای پشتیبانی ات میکنم.
▪ ضرر نرساندن به آنها در هر زمان.
▪ به تصمیم گیری آنها کمک کنید.
▪ بدون امر کردن و یا مو شکافی کردن به آنها گوش دهید.
▪ با خواست خود به آنها گوش فرا دهید.
▪ به زندگی من رنگ خاصی میدهی.
▪ به آنها نشان دهید که آنها در زندگی شما یک لطف الهی هستند.
▪ به خاطر اینکه تو کودک من هستی خیلی انسان خوش شانسی هستم.
▪ به آنها نشان دهید که شیفته شان هستید.
▪ از آنها بخواهید هر چیزی را با شما قسمت کنند.
▪ یک کم بیشتر آنها را درک کنید.
▪ در صحبت کردن با آنها سؤال های بدون ضرربپرسید.
▪ لذت با آنها بودن را بروز دهید.
▪ تقسیم مسائل شان با شما را بدون اسرار به آنها بخواهید.
▪ تشکر میکنم.
▪ به عنوان اینکه انسان بزرگی هست از آن تشکر نمائید.
▪ به تو کمک میکنم.
▪ در هنگامی که کودکتان احتیاج به کمک شما دارد در کنارش باشید.
▪ علاقه و روح خود را در کنار آنها بیابید.