گاهی کودکان به دلیل هیجان زیاد برای بیان یک مطلب و یا پرسیدن سؤال در میان صحبت بزرگ ترها وارد می شوند، که در این هنگام لازم است بزرگ ترها از خطای کودک چشم پوشی نکرده و اشتباهش را به او گوشزد کنند. زیرا در غیر این صورت کودک به خود این حق را می دهد که همواره نقطه توجه دیگران بوده و هرگز نمی تواند ناامیدی و محروم ماندن را تحمل کند.
برخی از والدین بر این باورند که با گذشت از رفتار کودک، صبور بودن و با ملاحظه بودن را به او می آموزند، در حالی که در اشتباهند و کودک هرگز متوجه این رفتار آنها نخواهد شد و این رفتار تنها تأثیر منفی بر تربیت کودک دارد.برای اصلاح این امر لازم است والدین قبل از ملاقات و یا شروع مکالمه تلفنی به کودک بگویند حق ندارد صحبت شان را قطع کند و سپس او را به انجام فعالیتی مشغول کنند. اگر هنگام صحبت، کودک باز هم قصد قطع کردن صحبت آنها را داشت با اشاره دست از او بخواهند که سر جایش نشسته و منتظر بماند. علاوه بر این آنها باید به کودک بیاموزند که در صورت قطع کردن صحبت بزرگ ترها، به هدفش نخواهد رسید.