برخی از کودکان به هیچ طریقی راضی نمی شوند اتاق خود را مرتب کنند اما با توجه به نکات زیر می توان تا حدی به موفقیت دست یافت.
والدین نباید عصبانی شده یا بچه ها را تهدید کنند.
مرتب کردن اتاق را در نظر کودک یک بازی جلوه دهید و با انجام حرکات و صداهای مختلف او را به تمیز کردن اتاق ترغیب کنید.
سبدهایی برای اسباب بازی ها در نظر گرفته و اسباب بازی های شکستنی را از نشکن جدا کرده و از او بخواهید تا اسباب بازی های پارچه ای یا پلاستیکی را در سبد پرتاب کند.
برای جلوگیری از زخمی شدن دیوار، بین سبد و دیوار یک بالش قرار دهید.
برای جمع کردن وسایل اضافی، والدین می توانند به ازای هر آشغالی که کودک در سطل می ریزد، به او یک امتیاز بدهند.