پرخاشگری در کودکان را نمی توان به صورت کامل محدود کرد اما می توان شیوه های مفیدی را برای رویارویی با این موضوع بیان کرد.
▪ چشم پوشی و عدم توجه به برخی پرخاشگری های جزئی در کودکان: این امر اغلب باعث فرو نشاندن خشم در کودکان می شود.
▪ هدایت انرژی کودک در زمینه های دیگر: برای مثال کودکی که به دیگران لگد می زند قطعاً می تواند فوتبالیست خوبی نیز باشد.
▪ محبت: اغلب اوقات هنگام بروز پرخاشگری در کودک، به علت آزردگی خاطر، در آغوش کشیدن او می تواند مؤثر واقع شود.
▪ گفت وگو با کودک: والدین باید با کودک صحبت کرده و شرایط را بطور کامل و در سطح فهم او برایش بیان کنند. این امر احساس ناامیدی و شکست را در او از بین برده و کودک را آرام می کند.
▪ دور کردن کودک از شرایط نامناسب: خارج کردن کودک از محیطی که او را برآشفته می سازد، اغلب در کاهش خشم او مؤثر است.
▪ توجه بیشتر به کودک: گاهی علت بروز پرخاشگری در کودکان، جلب توجه دیگران است از این رو والدین باید توجه بیشتری را نسبت به کودک از خود نشان دهند.
والدین باید با توجه به شرایط و علت بروز پرخاشگری یکی از شیوه های بالا را برگزیده و آن را بکار ببندد. اگرچه بروز پرخاشگری امری طبیعی است اما در صورتی که با شیوه های ساده کاهش نیافته و بلکه به شکلی نامناسب ظاهر شود، والدین باید با مشاور در این زمینه مشورت کنند.